FreshMail.pl

Dla Świeckich

PROGRAM ĆWICZEŃ ODNOWY DUCHOWEJ

Turnus rehabilitacyjny da uczestnikom możliwość równoczesnego udziału w programie odnowy duchowej. Będą się na niego składać Msze św. z homiliami, konferencje, modlitwy brewiarzowe,  adoracja Najświętszego sakramentu, kierownictwo duchowe. Naszym Gościom proponujemy do wyboru dwa tematy rekolekcji:

Ja Pan, twój lekarz

PineappleDoświadczenie cierpienia i chorób budzi w nas poczucie buntu, chęć targowania się z Bogiem, zwątpienia. Zdarza się, że niektórzy z nas zapominają o Bogu i szukają nadziei i ratunku u przeróżnych fałszywych uzdrowicieli. Tymczasem doświadczenie nieszczęścia to szczególny czas, w którym możemy wołać do Boga z nadzieją, że nie opuści nas, nie odmówi nam swej łaski i tak jak błagającemu o uzdrowienie Bartymeuszowi Pan Jezus powie i nam: „Idź, Twoja wiara przywróciła Ci zdrowie” (Mk 10,52). Ewangeliczny Bartymeusz został nie tylko uzdrowiony fizycznie, ale odzyskując wzrok mógł w końcu zobaczyć świat, ludzi, samego siebie(!), a przede wszystkim Jezusa, swojego lekarza. To historia‒obietnica dla każdego z nas, która będzie towarzyszyła naszej zadumie. Ćwiczenia te towarzysząc terapii i rehabilitacji w Centrum Medycznym Caritas Rybaki będą okazją do odnowy duchowej, zrozumienia siebie, swej relacji z Bogiem. Zapraszamy osoby szukające uzdrowienia ciała i ducha do udziału w ćwiczeniach duchowych zatytułowanych Ja Pan, twój lekarz z nadzieją wyrażoną słowami: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11,9).

 

Przyjdź Panie, bo sługa Twój cierpi

Doświadczeniu przewlekłej choroby i niepełnosprawności towarzyszy niejednokrotnie poczucie bezsilności, żalu, beznadziei i wyrzutów sumienia. Rekolekcje Przyjdź Panie, bo sługa Twój Cierpi pomagają przebyć drogę od stanów zaniżonego nastroju, lęków, duchowych i psychicznych zranień do odnalezienia lekarstwa, przejścia do uwielbienia Boga i doświadczenia biblijnego Shalom – pokoju i zdrowia. Tak jak w historii króla Judy Ezechiasza Bóg powie i do nas „Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię” (Iz 38, 5). Do każdego z nas Bóg chce powiedzieć: „Oto uzdrowię ciebie”. Modlitwa Przyjdź Panie, bo sługa Twój cierpi jest wezwaniem, by Duch Święty uzdrawiał nasze duchowe oraz emocjonalne rany, wzmacniał poczucie godności, pomagał nam radzić sobie z lękiem, pomógł uzdrowić wspomnienia, pojednać się z Bogiem, bliźnimi i sobą samym. Jest to czas na modlitwę indywidualną i wspólnotową oraz rozmowę z przewodnikiem duchowym. Zapraszamy osoby zainteresowane łączeniem fizjoterapii i rehabilitacji z rekolekcjami uzdrowienia wewnętrznego.

 

Duchowy wymiar cierpienia i choroby

Mt 11,28-30: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Celem konferencji jest wprowadzenie uczestników w problematykę sensu choroby i cierpienia w perspektywie wiary. Ukazują one doświadczenie cierpienia i lęku przed śmiercią, jako doskonalenie w wierze oraz przeżycie głębszej jedności z Chrystusem cierpiącym. Cierpienie w tej optyce jest uznane, jako etap wiary i nadziei, zaufania i ofiarowania cierpienia za zbawienie świata. Konferencje uwzględniają aspekty psychologiczne, społeczne, eklezjalne i bioetyczne problematyki choroby, cierpienia i niepełnosprawności.

Problematyka konferencji poruszać będzie m.in. zagadnienia takie jak:

 

Spojrzenie na własną chorobę i niepełnosprawność w świetle myśli chrześcijańskiej;

Jezus uzdrawia całkowicie; Znaczenie duchowości dla zdrowia w praktyce klinicznej; Jak poradzić sobie z lękiem i depresją w chorobie; Kres życia widziany oczami chorego i w optyce religii; Miejsce osób chorych i cierpiących w Kościele i świecie; Świętość ludzkiego życia jako fundament bioetyki personalistycznej.

 

Słowo Boże – w jaki sposób Bóg przemawia do człowieka?

Łk 8,8: „Inne ziarno w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!”

 

Celem tych biblijnych konferencji jest wprowadzenie uczestników do odkrywania głosu Boga w świecie stworzonym, w racjonalności, w naturze; w głosie uformowanego sumienia; w Biblii. Słowo Boże stające się Ciałem prowadzi do odczytania tajemnicy Wcielenia i sakramentów św. Przyjęcie tej prawdy prowadzi do uznania pierwszeństwa Chrystusa, Jego centralnego miejsca i roli w życiu chrześcijanina i Kościoła.

Problematyka konferencji poruszać będzie m.in. zagadnienia takie, jak

Bóg obecny w dziele Stworzenia i znakach czasu; Głos sumienia – Głos Boga; Biblia – Księga Życia; Wcielone Słowo Boże w Eucharystii jako źródło nadziei w cierpieniu; Świadectwo życia chrześcijańskiego jako kontynuacja objawienia Boga w Kościele i świecie.

 

O Bożym Miłosierdziu: Prochem jesteś – stań się żyzną glebą

Mt 5, 7: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Cykl konferencji poświęcony poznaniu miłosiernej miłości Boga w życiu człowieka odwołuje się do łacińskiego źródłosłowu MISERICORDIA, oznaczającego DAĆ SERCE UBOGIEMU! Człowieka ubogiego z powodu grzechu Bóg obdarza według bogactwa swojej łaski. Bóg pozwalając doświadczyć siebie w sakramentach przemienia człowieka, by w swojej postawie owocował on uczynkami miłosierdzia wobec bliźniego. Problematyka konferencji poruszać będzie zagadnienia takie, jak

  • Bóg – Ojciec miłosierny;
  • Jak osobiście doświadczyć Bożego Miłosierdzia?
  • Sakrament pokuty i pojednania jako misterium Bożego miłosierdzia;
  • Czy miłosierdzie to filantropia? Kto jest moim bliźnim?;
  • Sprawiedliwość a Miłosierdzie Boże;
  • Miłosierne serce i miłosierne ręce człowieka;
  • relacje rodzinne jako szkoła miłosierdzia Bożego.

 

 

Modlitwa drogą odnowy duchowej

Mt 4,1-11: Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 

 

Głównym celem konferencji jest wprowadzenie do problematyki modlitwy – tego, co jest istotą modlitwy, na co jest ukierunkowana, jakie może przyjmować formy. Uczestnicy usłyszą o przeszkodach, w tym o pokusach, które dotykają człowieka modlitwy. Omówione zostaną etapy rozwojowe życia modlitewnego. Szczególne miejsce w tej refleksji zajmuje Eucharystia, będąca źródłem życia Kościoła i szczytem zjednoczenia człowieka z Bogiem. Konferencje będą również okazją dla uczestników do doświadczenia modlitwy osobistej, wspólnotowej, modlitwy Biblią, modlitwy w ciszy, modlitwy o uzdrowienie duchowe i fizyczne, adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnego celebrowania Eucharystii.

 

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Archidiecezjalny Ośrodek Charytatywny CARITAS Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach Rybaki 5 11-034 Stawiguda

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl